11 mënyra që ndihmojnë të rinjtë në orientim dhe zhvillim të karrierës

Informimi mbi nivelin dhe performancën e nxënësve në shkollë;
Mxitja e kreativitetit;
Puna për qartësinë e studentëve në zgjedhjen e degëve dhe profileve;
Përdorimi i pyetësorëve vetëvlerësues;
Angazhimi në punë vullnetare për të mos i lënë nxënësit e studentët inaktivë;
Forcimi i lidhjeve me ish nxënësit që kanë hapur bizneset e tyre;
Hapja e profileve të reja;
Studimi i tregut; i. shtimi i bashkëpunimit me kompani të ndryshme;
Motivimi i stafit;
Mënyra më të zhvilluara të menaxhimit;
Fleksibiliteti për t’iu përshtatur ndryshimeve të shpeshta.