Shitjet online, Gjykata “vulos” fatin e 15 të arrestuarve

Gjykata e Tiranës ka dhënë këtë të enjte vendimin për 15 personat e arrestuar pak ditë më parë për aktivitetin e shitjeve online.

Ata akuzoheshin se ushtronin aktivitetin duke iu shmangur detyrimeve tatimore.

Nga 15 personat e arrestuar, Gjykata ka vendosur që për 7 prej tyre të japë masën e “arrest shtëpie” ndërsa për 8 persona të tjerë atë të detyrimit të paraqitjes.

Vendimi i Gjykatës:

Gjykata, në përfundim të gjykimit të çështjes, pas shqyrtimit të provave të paraqitura nga organi i akuzes dhe pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, në mbështetje të Nenit 248 dhe 234 të Kodit të Procedurës Penale,

V E N D O S I:

1-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim E. I., me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim E. I., atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga Neni 234 i K.Pr.Penale.

Urdhërohet personi nën hetim Erisa Xhafer Ismaili, që të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore të hënën e parë të çdo muaji, ora 14.30.

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim E. I. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

2-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim K. V. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim K. V., atë të “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga Neni 237 i K.Pr.Penale.

-Urdhërohet i pandehuri K. V. të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në Tiranë.

-Urdhërohet për personin nën hetim K. V. të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në Tirane.

-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim K. V. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

3-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim E. K. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim E. K., atë të “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga Neni 237 i K.Pr.Penale.

-Urdhërohet personi nën hetim hetim E. K. të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në Tiranë.

-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim E. K. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

4-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim J. Q. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim J. Q., atë të “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga Neni 237 i K.Pr.Penale.

-Urdhërohet personi nën hetim hetim J. Q. të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në Tiranë.

-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim J. Q. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

5-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim P. Rr. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim P. Rr., atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga Neni 234 i K.Pr.Penale.

Urdhërohet personi nën hetim P. Rr., që të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore të hënën e parë të çdo muaji, ora 14.30.

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim P. Rr. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

6-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim E. K., me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim E. K., atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga Neni 234 i K.Pr.Penale.

Urdhërohet personi nën hetim E. K., që të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore të hënën e parë të çdo muaji, ora 14.00.

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim E. K., nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

7-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim E. Xh., me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim E. Xh.atë të “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga Neni 237 i K.Pr.Penale.

-Urdhërohet personi nën hetim hetim E. Xh.të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në Tiranë.

-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim E. Xh. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

8-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim A. D. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim A. D., atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga Neni 234 i K.Pr.Penale.

Urdhërohet personi nën hetim A. D., që të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore të hënën e parë të çdo muaji, ora 14.30.

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim A. D. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

9-Ndryshimin e mases së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim G. Ll. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim G. Ll., atë të “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga Neni 237 i K.Pr.Penale.

-Urdhërohet personi nën hetim hetim G. Ll. të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në Tiranë.

-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim G. Ll. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

10-Ndryshimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim M. G. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim M. G., atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga Neni 234 i K.Pr.Penale.

Urdhërohet personi nën hetim M. G., që të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore të hënën e parë të çdo muaji, ora 14.30.

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim M. G. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

11-Ndryshimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim J. K. (A.), me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim J. K. (A.), atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga Neni 234 i K.Pr.Penale.

Urdhërohet personi nën hetim J. K. (A.), që të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore të hënën e parë të çdo muaji, ora 15.00.

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim J. K. (A.),  nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

12-Ndryshimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim S. R., me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim S. R., atë të “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga Neni 237 i K.Pr.Penale.

-Urdhërohet personi nën hetim hetim S. R., të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në Tiranë,

-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim S. R., nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

13-Ndryshimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim Sh. P. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim Sh. P., atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga Neni 234 i K.Pr.Penale.

Urdhërohet personi nën hetim Sh. P., që të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore të hënën e parë të çdo muaji, ora 14.00.

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim Sh. P. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

14-Ndryshimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim B. B. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim B. B. atë të atë të “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga Neni 237 i K.Pr.Penale.

-Urdhërohet personi nën hetim hetim B. B. të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në Elbasan,

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim B. B. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

15-Ndryshimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” dhënë në mungesë personit nën hetim R. Gj. me vendimin Nr.852 Regj.Themeltar, datë 10.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim R. Gj. atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga Neni 234 i K.Pr.Penale.

Urdhërohet personi nën hetim R. Gj. që të paraqitet në ambientet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, në zyrën e oficerëve të policisë gjyqësore të hënën e parë të çdo muaji, ora 14.00.

-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim R. Gj. nga ambientet ku mbahet i ndaluar, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë shkak tjetër.

-Urdhërohet policia gjyqësore e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si edhe forcat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, për ekzekutimin e këtij vendimi.

Kundër ketij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë brënda 15 ditëve, nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.

-U shpall në Tiranë, sot më datë 14.04.2022.

 

S E K R E T A R E                                                                  G J Y Q T A R

 

MARJANA XHAMALLATI                                                    KUJTIM VRANIÇI

Shtuar 14.04.2022 16:33