Përllogaritja e dëmeve ndaj personit në aksidentet rrugore, AMF zhvillon aplikacionin

AMF zhvillon aplikacionin për përllogaritjen e dëmeve ndaj personit në aksidentet rrugore

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka zhvilluar një aplikacion të ri që do të përllogarisë dëmin ndaj personave të caktuar, në rastet e aksidenteve rrugore të mjeteve motorike në sektorin e transportit.

Aplikacioni bazohet në Rregulloren nr. 125, datë 28.07.2021 “Për përcaktimin e rregullave dhe metodologjisë së llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohet nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”, miratuar nga Autoriteti në zbatim të ligjit të ri për “Sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, i cili hyri në fuqi më 1 korrik 2021.

Sipas burimeve, ky aplikacion do u vijë në ndihmë palëve përfituese, si dhe vetë profesionistëve/ekspertëve të fushës në vlerësimin e dëmit dhe trajtimin e kërkesave për dëmshpërblim. Përllogaritësi bazohet në disa supozime, vlerat e përllogaritura janë orientuese dhe synojnë të informojnë përdoruesit mbi masën e dëmshpërblimit.

Aplikacioni ndaj personit me pasojë paaftësinë e përhershme për punë ose me pasojë vdekjen.

Aplikacioni gjendet në linkun e mëposhtëm, në faqen zyrtare të AMF:

Risitë që sjell zhvillimi i këtij aplikacioni për të siguruarit dhe profesionistët e fushës janë:

• Përllogaritja automatike e vlerës së dëmit;

• Transparencë mbi vlerën e dëmit pasuror dhe dëmit jopasuror. Pasqyrimi i vlerës për çdo figurë dëmi;

• Mundësi përdorimi të aplikacionit nga ana e të dëmtuarve, si edhe profesionistëve/ekspertëve të fushës së sigurimeve, mbi bazën e disa supozimeve;

• Edukim të konsumatorëve në fushën e sigurimeve./albeu.com/