E dogji pasuria, KPA lë në fuqi për kryetaren e Gjykatës Administrative në Shkodër: Shkarkohet!

Komisioni i Posaçëm i Apelimit ka vendosur të rrëzojë ankimin e bërë prej kryetares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë në Shkodër, Valbona Seknaj (Durraj), mbi vendimin e KPK-së për shkarkimin e saj nga detyra.

Trupi gjykues i KPA-së vendosi të lërë në fuqi vendimin e KPK-së mbi shkarkimin e Senkaj për shkak të problematikave të evidentuara mbi justifikimin e pasurisë.

Njoftim vendimi:

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Sokol Çomo relator, Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.52/2019, datë 22.10.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Valbona Seknaj (Durraj), kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 175, datë 04.07.2019.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 175, datë 04.07.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Valbona Seknaj (Durraj).

Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 14.07.2021.

Shtuar 14.07.2021 18:30