Nuk ndalet Rama! Mblidhet për herë të dytë Kuvendi, çështja kryesore: Shkarkimi i Metës!

Për herë të dytë brenda javës do të mblidhet Kuvendi i Shqipërisë.

Rreth orës 10:00, do të mbahet seanca ku do të diskutohet dhe do të merret vendimi për ngritjen e Komisionit Hetimor pas kërkesës së 49 deputetëve për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta.

Rendi i ditës: 

Në mbështetje të Urdhrit nr. 19, datë 06.05.2021 të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është si më poshtë vijon:

 1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 04.05.2021 (Neni 44, pika 2 e Rregullores)
 2. Njoftime (Neni 44, pika 3 e Rregullores)
 3. Akt normativ nr. 14, datë 7.4.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 9, datë 22.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për  Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET”, A.S, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19 (VERO CELL) CORONAVAC, të krijuar nga SINOVAC LIFE SCIENCE CO, LTD dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës”. (Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) Pyetje Shprehet nismëtari Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë Diskutime (Shprehen grupet parlamentare) Koha e votimit
 4. Akt normativ nr. 15, datë 07.04.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë 10.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e procedurës për lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave ANTICOVID-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe përdorimin e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr. 2/2021”, të ndryshuar”. (Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) Pyetje Shprehet nismëtari Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë Diskutime 2 (Shprehen grupet parlamentare)
  Koha e votimit
 5. Akt normativ nr. 16, datë 7.4.2021 ”Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet “HUMAN VACCINE” LLC dhe ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër COVID-19 “SPUTNIK V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit GAMALEYA për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”. (Neni 78 dhe 101 i
  Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) Pyetje Shprehet nismëtari Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë Dhënie mendimi komisioni për Ekonominë dhe Financat Diskutime (Shprehen grupet parlamentare) Koha e votimit
 6. Akt normativ nr. 17, datë 8.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së furnizimit të nënshkruar ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET” A.Ş”. (Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) Pyetje Shprehet nismëtari Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë Diskutime (Shprehen grupet parlamentare) Koha e votimit
 7. Akt normativ nr. 18, datë 14.4.2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar””. (Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) Pyetje Shprehet nismëtari
  Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Diskutime (Shprehen grupet parlamentare) Koha e votimit
 8. Akt normativ nr. 19, datë 16.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet “Human Vaccine” LLC dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shteti për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinënkundër COVIDE-19 “Sputnik V” të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit GAMALEYA për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”. (Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe
  nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
  Pyetje Shprehet nismëtari Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Dhënie mendimi komisioni për Ekonominë dhe Financat Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë Diskutime (Shprehen grupet parlamentare) 3 Koha e votimit
 9. Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”. (Neni 81/2 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë të cilësuar votash për miratim: 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit) Pyetje Shprehet nismëtari Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian Diskutime (Shprehen grupet parlamentare) Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi
 10. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.017, datë 12.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 46/2021, “Përdisa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekreti humbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit) Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Diskutime (Shprehen grupet parlamentare) Koha e votimit
 11. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.035, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 43/2021 “Për disandryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi penal i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar””.(Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekreti humbet fuqinë e tij kur kundër tijvotojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e NjeriutDiskutime(Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 12. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.036 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 47/2021 “Për disashtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin einstitucioneve për tëluftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” të ndryshuar””. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe73-77 të Rregullores. Dekreti humbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve tëKuvendit)Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e NjeriutDiskutime(Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 13. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.037 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 48/2021 “Për njëndryshim në ligjin nr. 25/2019 “Për organizimin funksionimin e Policisë Gjyqësore”. (Neni 85 iKushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekreti humbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnëshumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e NjeriutDiskutime(Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 14. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.033 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 49/2021 “Për disashtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e4mosmarrëveshjeve administrative” të ndryshuar”’. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 tëRregullores. Dekreti humbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e NjeriutDiskutime(Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 15. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.034, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2021 “Përdisa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë nëRepublikën e Shqipërisë”. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekreti humbetfuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e NjeriutDiskutime(Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 16. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.031, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 41/2021 “Për disashtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës sëShqipërisë” të ndryshuar”’. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekretihumbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e NjeriutDiskutime(Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 17. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.032, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 44/2021 “Për disashtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës sëShqipërisë”. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekreti humbet fuqinë e tijkur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e NjeriutDiskutime(Shprehen grupet parlamentare)
  Koha e votimit
 18. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.023, datë 14.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 45/2021 “Për disashtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e GjykatësKushtetuese” të ndryshuar””. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekretihumbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
  Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e NjeriutDiskutime(Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 19. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.038 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 50/2021 “Për disashtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën eShqipërisë” të ndryshuar”’. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekretihumbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Diskutime (Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 20. Projektvendim “Për miratimin e raportit dhe propozimit të komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut për ngritjen e një komisioni hetimor bazuar në kërkesën 5 e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës”. (Neni 90 i Kushtetutës dhe neni 112 i Rregullores).
  Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Diskutime (Shprehen grupet parlamentare) Koha e votimit
 21. Projektvendim “Për zgjedhjen e 4 anëtarëve të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar”. (Neni 78 i Kushtetutës, nenet 93 dhe 94 të ligjit nr 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar”, si dhe nenet 55 dhe 111 të Rregullores së Kuvendit) Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik Diskutime(Shprehen grupet parlamentare)Koha e votimit
 22. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’). /albeu.com/

 


Shtuar 7.05.2021 08:18