Nis seanca plenare, cili do të jetë rendi i ditës në Kuvend

Ditën e sotme është mbledhur Kuvendi. Në rend dite do të jetë shqyrtimi i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2022” dhe disa projektligjeve të tjera.

Rendi i Ditës:

Në mbështetje të Urdhrit nr. 23, datë 10.11.2021 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi i

ditës është si më poshtë vijon:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 4.11.2021 dhe 8.11.2021

(Neni 44, pika 2 e Rregullores

2. Njoftime

(Neni 44, pika 3 e Rregullores)

Projektligj “Për një shtesë dhe disa ndryshime në ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e

shtuar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””. (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55, 82 dhe

73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

3. Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian

Dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Diskutimi në parim

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit në parim

4. Projektligj “Për disa shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare” të

ndryshuar””. (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55, 82 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë

votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Diskutimi në parim

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit në parim

5. Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të

ndryshuar””. (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55, 82 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë

votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Diskutimi në parim

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit në parim

6. Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e

Shqipërisë” të ndryshuar””. (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55, 82 dhe 73-77 të Rregullores,

shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian

Diskutimi në parim

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit në parim

7. Projektligji “Për buxhetin e vitit 2022”. (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55, 82 dhe 73-77 të

Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Dhënie mendimi komisionet e tjera të përhershme

Diskutimi në parim

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit në parim./albeu.com


Shtuar 15.11.2021 10:13

Tags: