Lirohet nga detyra prefekti i Beratit, kush emërohet

Prefekti i qarkut të Beratit, Baki Bala, është liruar nga detyra detyra.

Në vend të tij është emëruar, Lefter Shehaj.

V E N D I M PËr LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË FIERIT

Në mbështetje të neneve 100 e 114, të Kushtetutës, dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Z. Baki Bala, prefekt i Qarkut të Fierit, lirohet nga kjo detyrë.

2. Z. Lefter Shehaj emërohet prefekt i Qarkut të Fierit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ARBEN AHMETAJ


Shtuar 3.12.2021 16:29